Bejelentkezés: 
Elfelejtette a jelszavát?  Regisztráció  

Keresés


Általános szerződési feltételek

Az ÁSZF letölthető a letöltések oldalon.


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó
szolgáltatások nyújtására...

 

1. Definíciók:

Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Batthyány utca 20., adószáma: 12552580-2-03 , cégjegyzék száma: Cg. 01-09-692265
Előfizető: az előfizetői szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője. Az Előfizető felel a szolgáltatások igénybevételi feltételeinek betartásáért.
Díjcsomag: Szolgáltató által képzett szolgáltatás-csomag.
Díjszabás: Szolgáltatónak a szolgáltatásokra vonatkozóan közzétett díjszabása.
Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott szerver, webtárhely szolgáltatás és technikai segítségnyújtás.
Szerződéskötés: Az előfizetői szerződés online (internetes) regisztrációval történő megkötése nem minősül írásban foglalt szerződésnek, így iktatásra (rögzítésre) nem kerül és utóbb önálló dokumentumként nem hozzáférhető. A regisztráció folyamán jelen ÁSZF szövege elfogadásra kerül, ellenkező esetben a regisztrációs folyamat megszakad (érvénytelen). Szerződés nyelve: magyar.

Szerződéskötés technikai lépései:

 1. Az Előfizető adatainak megadása
 2. Az Szolgáltató oldalára a későbbiekben történő belépéshez szükséges jelszó megadása
 3. Az emberi jelenlétet ellenőrző biztonsági képen található számok megadása
 4. A jelölő négyzet bejelölésével nyilatkozat tétel a szerződés elfogadásáról, valamint arról, hogy a
  Szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének elegett tett
 5. A tovább gomb megnyomása előtt, az adatbeviteli hibák ellenőrzése, javítása. Az esetlegesen így is
  megmaradt hibák a regisztráció után is javíthatóak.

Az Előfizető, a szerződéskötés létrejöttéről email üzenetet kap, mely a megrendelt szolgáltatásokat és díjait tartalmazza.

ÁSZF: Általános szerződési feltételek.

2. Szolgáltatás igénybevétele, lemondása

2.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez az Előfizetőnek regisztrálnia kell a Szolgáltató honlapján keresztül online űrlap(ok) kitöltésével.
2.2 Előfizető köteles a valóságnak megfelelő adatok megadására, amelyek valóságtartalmáért teljes felelősséggel tartozik.
2.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül az alábbiakban felsoroltak teljesülésekor visszautasítson vagy bármikor visszavonjon:

2.3.1 valótlan vagy hiányos adatok megadása
2.3.2 a Szolgáltató és más Előfizetők bizalmával történő, de bármilyen más visszaélés esetén

2.4 Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy az Előfizetők rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.
2.5 Előfizető az online ügyfélszolgálaton keresztül, munkaidőben, lekérdezheti a megrendelt szolgáltatásokat, lemondhatja azokat, illetve új szolgáltatásokat rendelhet meg.  Az online ügyfélszolgálat elérhetősége a Szolgáltató weboldalán, kapcsolat menüpontban megtalálható.

2.6 Az ÁSZF elfogadása, illetve a szolgáltatási csomag ellenértékének beérkezése után a Szolgáltató az alábbi technikai beállításokat elvégzi:

- Az igényelt domainnév vagy nevek technikai beállítása (az Előfizető által megadott technikai információk alapján)
- A belépéshez szükésges jelszó generálása, átadása, mely a megrendelt szolgáltatáshoz szükséges belépést biztosítja. Webtárhely szolgálatás esetén ez a cPanel önkiszolgáló adminisztrációs felület. Az Előfizető, az önkiszolgáló adminisztrációs felületen végezhet további technikai, illetve adminisztrációs feladatokat.

3. A szolgáltatás rendelkezésre állása

3.1  A Szolgáltató, az Előfizető által megrendelt szolgáltatásokra 99,8%-os éves rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások és Vis major esetek.
3.2 A rendelkezésre állási idő az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem.
3.3 A Szolgáltató technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben történik, és kizárólag a szolgáltatás igénybevételével és aktiválásával kapcsolatos kérdések köre. A támogatás nem terjed ki a tárhelyen elhelyezett alkalmazások, programok, szkriptek telepítésére, beállítására, testreszabására. A 2.6. ponton kívüli, további technikai segítségnyújtást a Szolgáltató külön díj ellenében vállal. A díjfizetős, írásos segítségnyújtás válaszleveleinek elküldését a Szolgáltató 2 munkanap alatt teljesíti.   
3.4 A Szolgáltató heti mentéseket készít a szerveren lévő fájlokról. Ennek ellenére, a Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az elveszett adatokért, a kiesett időért, jövedelemért, bevételért. A Szolgáltató lehetőséget biztosít és javasolja, hogy az Előfizető saját maga biztonsági mentést készítsen, és azt számítógépére letöltse. Nem a Szolgáltató hibájából szükséges biztonsági mentés helyreállítása díjköteles. A Szolgáltató vagy hardver hiba miatti biztonsági mentés helyreállítása térítésmentesen történik. A biztonsági mentések heti rendszerességgel, merevlemezre történnek. A merevlemez jellege miatt az adatok visszanyerését nem feltétlenül lehet minden esetben 100%-osan biztosítani, de a Szolgáltató mindig arra törekszik, hogy az adatvesztést minimalizálja.

4. Szolgáltatási díj, számlázás

4.1 A szolgáltatási díj egyszeri díjból, rendszeres előfizetői díjból, forgalomtól függő díjból, valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat.
4.2 Szolgáltató törthavi szolgáltatás esetén időarányosan számolja fel az előfizetői díjat. Minden megkezdett szolgáltatásnyújtási időtartam teljes napnak számítandó.
4.3 Amennyiben az esedékes szolgáltatási díj összege nem éri el a minimális 2000,- Ft összeget, Szolgáltató jogosult előre, minimum  3 hónap időtartamra kiállítani a  számlát.
4.4 Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakról számlát kiállítani:

4.4.1 havonta fizetett szolgáltatások esetében tárgyhó 5. napjáig
4.4.2 több havonta fizetett szolgáltatások esetében a szolgáltatási időszak első napjának hónapját megelőző hónap 5. napjáig
4.4.3 a megrendelt új szolgáltatások után legkésőbb a megrendelést követő napon.
4.4.5 Szolgáltató a számlát elektronikus formában küldi meg. Az Előfizető külön kérésére, díj ellenében, a Szolgáltató a számláról postai úton másolatot küldhet.

4.5  Amennyiben Előfizető a számlát, a kiállításától számítva 5 napon belül nem kapja kézhez köteles azt a Szolgáltatónak jelezni; ennek elmulasztása esetén Szolgáltató úgy tekinti, hogy Előfizető a számlát kézhez kapta.

4.6 Szolgáltató az Előfizető részére az alábbi fizetési módokat biztosítja:
- banki átutalás (vagy befizetés)
- online bankkártyás fizetés
- PayPal
- készpénz
Készpénzben történő fizetésre csak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, a nyitvatartási idő alatt van lehetőség.
4.7 Előfizető köteles a kiállított és elfogadott számla alapján a díjszabásban foglaltak szerint kiszámított szolgáltatási díjat a számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni a 4.6 pontban meghatározott lehetséges fizetési módok egyikén.
4.8 A Szolgáltató által megadott valamennyi ár nettó ár, melyet 27%-os ÁFA terhel.
4.9 Előfizető tudomásul veszi, hogy a rendszerben kiállított és feltüntetett számlák díjbekérők, melyek kizárólag az Előfizető tájékoztatását szolgálják. A díjbekérő nem szigorú számadású bizonylat, nem könyvelhető dokumentum. A díjbekérők alapján a Szolgáltató szigorú számadású bizonylatot, azaz számlát állít ki, melyet postai, elektronikus, vagy személyes úton az Előfizető rendelkezésére bocsát. A számla a díjbekérő adatait felhasználva készül, melyek adatai megegyeznek. Eltérő adat a számla kiállításának dátuma lehet.


5. Díjcsomagok megszüntetése és módosítása

5.1 Szolgáltató az általa bevezetett díjcsomagok díjait módosíthatja vagy a díjcsomagok nyújtását megszüntetheti.
5.2 A díjcsomagokat érintő módosításra Szolgáltató abban az esetben jogosult, ha erről az Előfizetőt a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal előre, írásban (levélpostai küldeményben, vagy az Előfizető által megadott email kapcsolattartó címen) értesítette.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

6.1 A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a szolgáltatás kifizetésétől számított 2 munkanapon belül biztosítani.
6.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak a díja nem módosítható.
6.3 Amennyiben az Előfizető az alábbi előírásokat megszegi, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást, illetve több szolgáltatás igénybevétele esetén bármely tetszés szerinti szolgáltatást korlátozni, szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a.    az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szervereinek vagy hálózatának rendeltetésszerű működését
b.    az Előfizető megszegi a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 9. pontban rögzített speciális feltételeket
c.    az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt - de legalább 10 napos - határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van
d.    Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi

6.4 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről Előfizető a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. Szolgáltató a korlátozás megszüntetéséért jogosult a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díjat felszámítani.
6.5. A 6.3. pontban  alábbi okokból történő szolgáltatás szüneteltetése vagy megszüntetése miatt az Előfizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, nem vonható felelősségre és kártérítésre sem kötelezhető. A szolgáltatás szüneteltetése alatt és a szolgáltatás megszüntetése után a Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége nincs az Előfizető felé.
6.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban az adatokért, az adatok elvesztéséből származó károkért, az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.
6.7 A Szolgáltató jogosult az Előfizető által megrendeléskor megadott adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Előfizető által megadott adatok hibásak, részben vagy egészben nem valódiak és erről a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal meggyőződött, úgy a szerződés nem jön létre és a Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége nincs az Előfizető felé. Az Előfizető által esetlegesen kifizetett összeget -  csökkentve az szolgáltatás létrejötte és működtetésével felmerülő költségekkel -, a Szolgáltató 30 napon belül az Előfizető részére visszafizeti.

7. Hibás teljesítés esete

7.1 Szolgáltató hibásan teljesít amennyiben, a vállalt éves rendelkezésre állásnak megfelelően megengedhető tartamú kiesési időt meghaladja.
7.2 A rendelkezésre állási idő kiszámításakor nem kell figyelembe venni azon kiesés időtartamát, aminek oka a szolgáltatások nyújtásának jogszerű szüneteltetése vagy korlátozása, így különösen a rendszeres karbantartás miatt bekövetkezett kiesést.
7.3 A hibás teljesítési időszak (pl. szolgáltatás kiesés) kezdete a szolgáltatások igénybe vételét gátló valós hiba bejelentésének időpontja, vagy az a korábbi időpont, amelytől kezdve Szolgáltató saját hatáskörében elvégzett mérések alapján, megállapítja a szolgáltatások minőségének csökkenését vagy elérhetőségének hiányát. A hibás teljesítés időszakának vége a Szolgáltató által a hibanyilvántartásban feljegyzett kijavítási időpont.
7.4 A hibás teljesítés az előfizető szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét nem érinti, de Előfizető jóváírásra (díjcsökkentés) jogosult.
7.5 Amennyiben Szolgáltató a tárgyévben az 2.1. pontban előírt éves rendelkezésre állás szerinti kiesési időt meghaladja és Előfizető kötbérigényére vonatkozó bejelentését a tárgyévet követő év január 15-ig írásban megteszi, a kötbér összege a tárgyévben a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatásokkal kapcsolatban kifizetett rendszeres díjak összegének a rendelkezésreállás-csökkenés tized százalékos mértékének duplájával megegyező hányada (így 99,8%-os rendelkezésre állás esetén, azaz 0,1 %-os rendelkezésre állás csökkenés esetén tehát 2%), de maximum az egy éves díj 20%-a.

8. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

8.1 Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
8.2 Az Előfizető kijelenti, hogy elégséges tudással rendelkezik a megrendelt szolgáltatás használatához és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver és telekommunikációs feltételek rendelkezésére állnak.
8.3 A szolgáltatást csak törvényes célokra szabad használni. A Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított tárhelyre feltöltött minden adatért kizárólag az Előfizető felel.
8.4 Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.
8.5 Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.
8.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
8.7 Amennyiben Előfizető bármely korábban megadott adata a regisztrációt követően megváltozik, Előfizető köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül értesíteni. Az értesítés történhet az online ügyfélszolgálaton keresztül vagy email üzenetben, amennyiben annak megérkezését Szolgáltató visszajelzi.
8.8 Előfizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a szerződés hibás teljesítése esetén csak az Előfizető vagyonában okozott értékcsökkenésért az igénybevett szolgáltatás díjának erejéig felel.
8.9 Előfizetőt a belépési azonosító és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. Előfizető ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. Előfizetőt teljes körű felelősség terheli az azonosító és jelszó párossal illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről. Szolgáltató nem vonható felelősségre Előfizető az azonosító és jelszó párosának illetéktelen felhasználásából eredő bármiféle kárért.

9. Szolgáltatások speciális feltételei

9.1. Tilos a tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat sértő anyagok elhelyezése.
9.2. Tilos a tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas megosztott rendszeren való futtatásra. Tilos a szerver erőforrásait túlzott mértékben használni, lefoglalni.
9.3. A szolgáltatást kiszolgáló szerver számítógép CPU idő kihasználtsága - tartósan és ismétlődően - az Előfizető által használt alkalmazások következtében,  a memória használatra vonatkozóan  nem lehet több mint 1 GB, és nem haladhatja meg a szerver teljes CPU idejének 25%-át.
9.4 A Szolgáltató által biztosított SMTP szerver használatával óránként maximum 300 email küldhető. Igény esetén a Szolgáltató, egy külön megállapodás keretében,  nagyobb számú  email-ek kiküldését is biztosíthatja.9.5 Tilos - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ában foglaltaknak nem megfelelő - kéretlen reklám célú (SPAM) e-mail-ek küldése.
9.5 Az Előfizető a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat nem értékesítheti, harmadik félre nem ruházhatja át, kivéve ha az Előfizető és a Szolgáltató másképp nem állapodott meg.
9.6 Szexuális, illetve pornográf anyagot elhelyezni vagy továbbítani a szerveren tilos.

10. Ügyfélszolgálat

10.1 Szolgáltató az Előfizető nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak intézésére szolgáló, valamint a hibabejelentéseket fogadó ügyfélszolgálatot működtet.
10.2 Szolgáltató a telefonon keresztül vagy személyesen igénybe vehető ügyfélszolgálat mellett email-ben elérhető ügyfélszolgálatot is működtet a www.zedality.com weboldalon található elérhetőségeken.


11. Rendszeres karbantartás


11.1 A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatásokat,. A 10 percnél hosszabb ideig tartó kimaradással járó karbantartásokról erről email formájában köteles tájékoztatni az Előfizetőt legalább a tervezett karbantartás előtt 2 nappal. A Szolgáltató heti rendszerességgel egy alkalommal végez 5-10 perces kimaradással járó karbantartásokat. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.


12. Az Előfizető személyes adatainak kezelése

12.1 Szolgáltató a regisztrációban megadott adatokon túlmenően a szolgáltatások nyújtásához feltétlenül szükséges adatokat tárolja
12.2 Szolgáltató kijelenti, hogy Előfizető személyes adatait kizárólag a szolgáltatások nyújtása véget, valamint a szolgáltatási díj számlázása céljából kezeli.
12.3 Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli.
12.4 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.

13. Partnerprogram

13.1. Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokat/termékeket a már regisztrált felhasználók harmadik fél részére ajánlják. A partnerprogramban bármely magánszemély, cég, és egyéni vállalkozó részt vehet (továbbiakban: Partner).
13.2. A Partner áltat ajánlott (közvetített) új ügyféllel a jelen szerződés alapján létrejövő ügyletek után a Partner meghatározott jutalékra jogosult, amennyiben az általa közvetített új ügyfél a Szolgáltató kínálatából választott termék/szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató részére teljes egészében megfizette. A jutalék mindenkori aktuális mértékéről/összegéről, illetve a jutalék fizetési időszak aktuális tartamáról Partner a Partnerprogram belső felületén tájékozódhat.
13.3. A Partner által közvetített új ügyfelet a Partner egyéni ajánlói kódja alapján azonosítja a Szolgáltató, amelynek technikai feltételei a Partnerprogram belső felületen elérhetőek.
13.4. A Szolgáltató által biztosított jutalék összege a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt általános forgalmi adót tartalmazza. A Partner a jutalékon túl semmilyen egyéb költséget/díjat, vagy a közvetítéssel felmerülő egyéb kiadását nem háríthatja át a Szolgáltatóra, kizárólag a jutalék összegére jogosult.
13.5. Szolgáltató az interneten keresztül elérhető felületen folyamatos hozzáférést biztosít a Partner részére, az
alábbi információkhoz:

 1. a jelen szerződés szerinti Partner program alapján létrejött értékesítési tranzakciók mennyiségéről és értékéről, termékek és/vagy szolgáltatások szerinti összesítésben, továbbá
 2. az ezek alapján elszámolt jutalékról, valamint
 3. a korábbi időszakokra tekintettel nyilvántartott, elszámolásra még nem került jutalék összegéről.

13.6. A partnerprogramban meghatározott jutalék a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra, vagy termékeire használható fel, illetve céges, vagy egyéni vállalkozó Partner esetén számla ellenében kifizethető, amennyiben a még el nem számolt jutalék összege eléri a burttó 10.000 forint jutalék elszámolási minimum összeget.
13.7. Szolgáltató a Partner által benyújtott számlát annak beérkezésétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül átutalással fizeti meg a Partnernek a számlán feltüntetett bankszámlájára. Szolgáltatót a késedelmes fizetés esetén minden késedelmes fizetési naptári napra a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi díjat fizet.


14. A szerződés hatálya

14.1 Az ÁSZF szolgáltatásokra vonatkozó része a megrendeléssel és a megrendelés elfogadásával lép érvénybe. Webtárhely szolgáltatások esetén a díjbekériben foglalt
összeg kiegyenlítésekor kerül elfogadásra. Külön szerződések tekintetében írásbeliség, cégszerű aláírás szükséges.
14.2 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja az Előfizető számára.
14.3 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 15 nappal az ellenkezőjét, nem kéri, a Szerződés automatikusan meghosszabbodik a legutolsó fizetési ciklusnak megfelelő időtartammal. A szerződés automatikusan megszűnik, ha az Előfizető a számlát a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem rendezi.
14.4 A szerződés Előfizető általi felmondása kizárólag írásban történhet, postai, elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
14.5 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
14.6 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.

15. Vis major

15.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívüli és elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például a természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, hackertámadás, DDoS támadás.
15.2. Nem tartozik a Vis major alá, ha az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat nem a tőle elvárható gondossággal őrizte vagy harmadik fél számára átadta és ebből kifolyólag a Szolgáltató által biztosított erőforrásokat jogosulatlanul használták és ezzel megzavarták a szerver normális üzemszerű működését.

16. Záró rendelkezések

16.1. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
16.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

.